Om Risskov Tennisklub

Om Risskov Tennisklub

Risskov tennisklub
Risskov tennisklub

Risskov tennisklub

RTK er en traditionsrig tennisklub, der blev stiftet d. 1. april 1937 på det daværende badehotel på Lindevej i Risskov. Ved et festligt arrangement d. 11. juni 1937 mødte ca. 100 af klubbens daværende 140 medlemmer frem til indvielsen af 3 nyanlagte baner samt et midlertidigt klubhus. Det var dengang,hvor kontingentet kostede 12 kr årligt og en Ceres-pilsner 28 øre, så kontingentet blev opkrævet i to rater.

Meget er sket sidenhen. I dag råder RTK over 4 grusbaner ved Bellevue Hallen samt 2 baner med kunstgræs på Fortevej.Vores medlemsantal har i flere år ligget stabilt på 340 fuldtidsmedlemmer,70 juniorer,80 formiddagsspillere samt 30 minier. Det er det maksimale som vores anlæg kan bære.

Som det fremgår i højre kolonne på hjemmesiden har vi en række sponsorer, så husk at støtte sponsorerne - de støtter os.
Leje af baner
Leje af baner

Leje af baner

Det er muligt, at leje banerne på timebasis, medtage gæstespillere eller få et sommerferiemedlemskab. Baneleje koster kr. 100 i timen og et sommerferiemedlemsskab koster kr. 500. Gæstespillere koster kr. 50 i timen.
Kontakt venligst RTK´s banemand Calle på tlf. 60922339 i den forbindelse.
Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelse

Diverse fra bestyrelsen.
Referat Generalforsamling 2017   Formandens beretning GF 2017 for sæson 2016   Regbskab 2016 - Budget 2017   Se bestyrelsesmedlemer her  
Referater.
Referater.

Referater.

Her kan du finde referater fra de seneste par bestyrelsesmøder i RTK.

Har du spørgsmål, er du velkommen tilat sende en mail på rtk@risskovtennisklub.dk eller tage fat i en fra bestyrelsen.
Referat fra 30.05.2017   Referat fra 26.04.2017  
Rette personlige oplysninger
Rette personlige oplysninger

Rette personlige oplysninger

Hvordan retter man sine personlige oplysninger på hjemmesiden.
I vedlagte vejledning (pdf fil) er en kort orientering om hvordan personlige oplysninger rettes.
Skærmbillederne er lidt små, men hvis man forstørrer pfd filen til ca. 200% er det også muligt at se skærmbillederne (tryk på + når pdf filen er åbnet)

Hvordan retter jeg mine personlige oplysninger  
Medlemskab af RTK
Medlemskab af RTK

Medlemskab af RTK

Medlemsskab opnåes ved at udfylde indmeldelsesblanketten (se link nedenfor).
Yderligere oplysninger fremgår af blanketten.

Alternativt kan man blot sende de ønskede oplysninger til nedenstående e-mail adresse.

Eventuelle spørgsmål sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk

Indmeldelsesblanket 2018  
Banebooking i RTK
Banebooking i RTK

Banebooking i RTK


For at booke en bane skal du bruge dit medlemsnummer og din pin-kode.

Denne pin-kode skal benyttes første gang du logger dig på systemet, hvorefter du har mulighed for at ændre pin-koden til noget andet, som du har lettere ved at huske.

Kan du ikke huske din pin kode skal du blot gå ind på hjemmesiden under "Login" og trykke på knappen "Glemt Pin_kode".

Såfremt du stadig har problemer med pin-kode eller medlemsnummer,kan du alternativt rette henvendelse til klubben på email: rtk@risskovtennisklub.dk
eller i nødstilfælde kontakte Søren Højgaard på mobil +45 40 15 06 73

Nedenfor er link til en vejledning brug af hjemmesidens funktioner. Denne vejledning findes også i klubhuset.

Vi håber at du bliver tilfreds med vores nye booking system / hjemmeside.

Med venlig hilsen
Risskov Tennisklub

RTK introduktion til online booking (pdf)  
Privat træning
Privat træning

Privat træning

Privat træning tilbydes:

Erik Eibye.
29254022
Email. tennis@eibye.dk
Uddannet Tennis Diplomtræner

Jeg kan tilbyde individuel træning.
1 time 350.- kr.
(klippekort kan kun købes frem til August og ikke anvendte klip overføres ikke til næste år)

Klippe kort af 10 timer 3000.- kr
Privat træning
Privat træning

Privat træning

Træning tilbydes.

Jeg har spillet tennis på eliteplan i 10 år og har flere års trænererfaring. Jeg kan tilbyde teknisk, taktisk og fysisk træning.

Pris pr. time kr. 200, 5 timer kr. 875 og 10 timer kr. 1.500.

Kontakt:
Rasmus Sejr Gad
31 20 97 88
rasmussejrgad@outlook.com"
Klubbens vedtægter
Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

-
§ 1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL
1.1RISSKOV TENNIS KLUB - forkortet RTK - er stiftet den 1. april 1937 og har hjemsted i Århus Kommune
1.2 Klubbens formål er at virke for tennisspillets udbredelse, for gode forhold for udøvelse af tennissporten samt for et godt klubmiljø.

§ 2 MEDLEMSBESTEMMELSER
2.1Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring.
2.2 Som seniormedlemmer kan optages personer, som fylder eller er fyldt 18 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.3 Som juniormedlemmer kan optages børn og unge, som ved optagelsen ikke er fyldt 19 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.4Juniormedlemmer skal overgå til seniormedlemmer senest i det kalenderår de fylder 19 år.
2.5Antallet af juniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen år for år.
2.6En person er gyldigt medlem, når kontingent er betalt.
2.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af de af klubben fastsatte ordensregler, uværdig optræden eller anden adfærd, som giver anledning hertil.
2.8 Vedkommende medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Sagen skal da optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Såfremt bestyrelsens beslutning godkendes, kan pågældende senere genoptages i klubben efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.
2.9 Et medlem betragtes som udmeldt af klubben, når indbetaling af kontingent for den forestående sæson ikke er sket til den tid, som er fastsat i den skrivelse, der følger opkrævningen.
2.10 Udmeldelse i sæsonen kan normalt ikke finde sted, og i givet fald kun efter skriftlig anmodning herom med mindst 1 måneds varsel.

§ 3 KONTINGENT
3.1Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2Tidspunkt og form for betaling af kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 4 KLUBBENS LEDELSE
4.1 Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere samtidig 2 bestyrelsessuppleanter.
4.2 Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 år.
4.3Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4.4 Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende love og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
4.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
4.6 Ved stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger i bestyrelsen er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.
4.7 Klubben tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening - eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 KLUBBENS REGNSKABSÅR
5.1Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
5.2 Revision af regnskabet udføres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis.

§ 6 GENERALFORSAMLING
6.1Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
6.2Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år.
6.3Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Fremlæggelse af regnskab
4.Forelæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af formand
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.Valg af bestyrelsessuppleanter
9.Valg af revisorer
10.Eventuelt
6.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller email til medlemmerne, indeholdende dagsorden.
6.5 Regnskab og budgetforslag kan læses / hentes på RTK's hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab og budgetforslag vises via projektor eller udleveres skriftligt til generalforsamlingen.
6.6 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
6.7 En generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingens afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de afstemningsberettigede fremmødte medlemmer.
6.8Vedtagelse af ændringer til nærværende love kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
6.9Skriftlig afstemning foretages når dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede anmoder herom.
6.10 Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest 1 måned efter at begæringen er modtaget.

§ 8 KLUBBENS OPLØSNING
8.1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en med dette formål særlig indkaldt generalforsamling og kan kun gennemføres med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
8.2 I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningens område.


Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2017

Reglement for RTK
Reglement for RTK

Reglement for RTK

Klubben råder over 6 tennisbaner, for hvilke gælder følgende regler:

RESERVATION AF BANER:

1. Hvert medlem råder over 1 nummer. For at reservere en bane skal der bookes med to numre. Nærmere information om banereservation er ophængt i klubhuset og forefindes tillige på hjemmesiden.

MISBRUG AF FREMMED NUMMER MÅ IKKE FINDE STED
2. Der kan kun reserveres én bane 6 dage frem.
3. Hvis man på forhånd ved, at en reserveret bane ikke vil blive benyttet, skal reservationen straks afmel-des.
4. Når du skal overtage en bane, skal du advisere spillerne på banen 5 minutter før, således at du kan være sikker på, at banen er klar.
5. Hvis spillerne ikke er mødt senest 10 minutter efter timens påbegyndelse, er banen fri og andre medlemmer kan benytte banen. Fortrinsret har medlemmer, der ikke har spillet i de foregående timer.
6. Juniorspillere kan som udgangspunkt kun reservere baner indtil kl. 17.00 på hverdage og indtil kl. 23.00 i weekenden. Juniorspillere der er fyldt eller fylder 16 år i sæsonens kalenderår har dog ret til at reserve-re baner indtil kl. 19.00 på hverdage.
7. Benyttelse af banebelysning må kun ske frem til kl. 23.00, og lyset skal slukkes straks efter spillets afslut-ning.
8. Gæstespillere må max. reservere en time pr. dag. Gæstekort købes hos banemanden for kr. 50 kr pr.time.
9. Formiddagsspillere kan reservere baner mandag - fredag indtil kl. 14.00 med undtagelse af banerne på Fortevej, hvor der kan reserveres indtil kl 22.00 alle ugens dage.

BANERNE:

1. Banemanden afmærker, såfremt en bane er under istandsættelse eller er reserveret til træning/turnering.
2. Banemanden afgør suverænt, hvornår en bane må benyttes.
3. Banen skal fejes efter brug. Vanding skal ske, hvis dette er nødvendigt. Er du i øvrigt i tvivl om, hvor-dan du bedst kan medvirke til at banerne holdes bedst muligt, kan du blot spørge banemanden.

KLUBHUSET:

1. Klubben sørger for daglig rengøring af klubhuset, og henvisningerne fra rengøring skal følges.
2. Alle medlemmer skal efterlade klubhusets forskellige faciliteter i ordentlig stand - på den måde kan vi alle medvirke til, at det altid er en fornøjelse at komme i vores klubhus.
3. Rengør dit fodtøj grundigt for det røde banegrus, inden du går ind i huset.
4. Er du sidste "mand" skal du huske at lukke og slukke.
5. Klubhuset vil normalt være åbent fra kl. 08.00.

Bestyrelsen Maj/2011


Hovedsponsor
Sponsorer