Om Risskov Tennisklub

Om Risskov Tennisklub

Risskov Tennisklub
Risskov Tennisklub

Risskov Tennisklub

RTK er en traditionsrig tennisklub, der blev stiftet 1. april 1937 på det daværende badehotel på Lindevej i Risskov. Ved et festligt arrangement 11. juni 1937 mødte ca. 100 af klubbens daværende 140 medlemmer frem til indvielsen af 3 nyanlagte baner samt et midlertidigt klubhus. Det var dengang, hvor kontingentet kostede 12 kr. årligt og en Ceres-pilsner 28 øre, så kontingentet blev opkrævet i to rater.

Meget er sket sidenhen. I dag råder RTK over 4 grusbaner ved BellevueHallen samt 2 baner med kunstgræs på Fortevej. Vort medlemsantal har i flere år ligget stabilt på 340 fuldtidsmedlemmer, 70 juniorer, 80 formiddagsspillere samt 30 minier. Det er det maksimale, som vores anlæg kan bære.

Som det fremgår i højre kolonne på hjemmesiden, har vi en række sponsorer, husk at støtte sponsorerne - de støtter os.
Leje af baner
Leje af baner

Leje af baner

Det er muligt at leje banerne på timebasis, medtage gæstespillere eller få et sommerferiemedlemskab.
Baneleje koster kr. 100 i timen og et sommerferiemedlemsskab koster kr. 500.
Gæstespillere koster kr. 50 i timen.
Kontakt venligst RTK´s banemand Calle på tlf. 60922339 i den forbindelse.
Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelse

Diverse fra bestyrelsen.
Formandens beretning for sæson 2017   Referat RTK Generalforsamling 2018   Regnskab RTK 2017   Budget RTK 2018   Se bestyrelsesmedlemer her  
Referater
Referater

Referater

Her kan du finde referater fra de seneste par bestyrelsesmøder i RTK.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail på rtk@risskovtennisklub.dk eller tage fat i en fra bestyrelsen.
Referat bestyrelsesmøde 13.03.2018  
Rette personlige oplysninger
Rette personlige oplysninger

Rette personlige oplysninger

Hvordan retter man sine personlige oplysninger på hjemmesiden.
I vedlagte vejledning (pdf fil) er en kort orientering om hvordan personlige oplysninger rettes.
Skærmbillederne er lidt små, men hvis man forstørrer pfd filen til ca. 200% er det også muligt at se skærmbillederne (tryk på + når pdf filen er åbnet)

Hvordan retter jeg mine personlige oplysninger  
Medlemskab af RTK
Medlemskab af RTK

Medlemskab af RTK

Medlemsskab opnåes ved at udfylde indmeldelsesblanketten (se link nedenfor).
Yderligere oplysninger fremgår af blanketten.

Alternativt kan man blot sende de ønskede oplysninger til nedenstående e-mail adresse.

Eventuelle spørgsmål sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk

Indmeldelsesblanket 2018  
Banebooking i RTK
Banebooking i RTK

Banebooking i RTK

For at booke en bane skal du bruge dit medlemsnummer og din pin-kode.

Denne pin-kode skal benyttes første gang, du logger dig på systemet, hvorefter du har mulighed for at ændre pin-koden til noget andet, som du har lettere ved at huske.

Kan du ikke huske din pin-kode, skal du blot gå ind på hjemmesiden under "Login" og trykke på knappen "Glemt Pin_kode".

Såfremt du stadig har problemer med pin-kode eller medlemsnummer, kan du alternativt rette henvendelse til klubben på email: rtk@risskovtennisklub.dk. eller i nødstilfælde kontakte Søren Højgaard på mobil +45 40 15 06 73

Nedenfor er link til en vejledning brug af hjemmesidens funktioner. Denne vejledning findes også i klubhuset.

Vi håber, at du bliver tilfreds med vores nye bookingsystem / hjemmeside.

Med venlig hilsen
Risskov Tennisklub
RTK introduktion til online booking (pdf)  
Privat træning
Privat træning

Privat træning

Privat træning tilbydes:

Erik Eibye.
29254022
Email. tennis@eibye.dk
Uddannet Tennis Diplomtræner

Jeg kan tilbyde individuel træning.
1 time 350.- kr.
(klippekort kan kun købes frem til august, og ikke anvendte klip overføres ikke til næste år)

Klippekort af 10 timer 3000.- kr.
Klubbens vedtægter
Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

§ 1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL
1.1 RISSKOV TENNIS KLUB - forkortet RTK - er stiftet den 1. april 1937 og har hjemsted i Århus Kommune
1.2 Klubbens formål er at virke for tennisspillets udbredelse, for gode forhold for udøvelse af tennissporten samt for et godt klubmiljø.

§ 2 MEDLEMSBESTEMMELSER
2.1 Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring.
2.2 Som seniormedlemmer kan optages personer, som fylder eller er fyldt 18 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.3 Som juniormedlemmer kan optages børn og unge, som ved optagelsen ikke er fyldt 19 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.4 Juniormedlemmer skal overgå til seniormedlemmer senest i det kalenderår de fylder 19 år.
2.5 Antallet af juniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen år for år.
2.6 En person er gyldigt medlem, når kontingent er betalt.
2.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af de af klubben fastsatte ordensregler, uværdig optræden eller anden adfærd, som giver anledning hertil.
2.8 Vedkommende medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Sagen skal da optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Såfremt bestyrelsens beslutning godkendes, kan pågældende senere genoptages i klubben efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.
2.9 Et medlem betragtes som udmeldt af klubben, når indbetaling af kontingent for den forestående sæson ikke er sket til den tid, som er fastsat i den skrivelse, der følger opkrævningen.
2.10 Udmeldelse i sæsonen kan normalt ikke finde sted, og i givet fald kun efter skriftlig anmodning herom med mindst 1 måneds varsel.

§ 3 KONTINGENT
3.1 Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2 Tidspunkt og form for betaling af kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 4 KLUBBENS LEDELSE
4.1 Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere samtidig 2 bestyrelsessuppleanter.
4.2 Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 år.
4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4.4 Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende love og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
4.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
4.6 Ved stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger i bestyrelsen er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.
4.7 Klubben tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening - eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 KLUBBENS REGNSKABSÅR
5.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
5.2 Revision af regnskabet udføres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis.

§ 6 GENERALFORSAMLING
6.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
6.2 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år.
6.3 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
6.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller email til medlemmerne, indeholdende dagsorden.
6.5 Regnskab og budgetforslag kan læses / hentes på RTK's hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab og budgetforslag vises via projektor eller udleveres skriftligt til generalforsamlingen.
6.6 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
6.7 En generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingens afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de afstemningsberettigede fremmødte medlemmer.
6.8 Vedtagelse af ændringer til nærværende love kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
6.9 Skriftlig afstemning foretages når dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede anmoder herom.
6.10 Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest 1 måned efter at begæringen er modtaget.

§ 8 KLUBBENS OPLØSNING
8.1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en med dette formål særlig indkaldt generalforsamling og kan kun gennemføres med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
8.2 I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningens område.

Vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2017.
Reglement for RTK
Reglement for RTK

Reglement for RTK

Klubben råder over 6 tennisbaner, for hvilke gælder følgende regler:

RESERVATION AF BANER:

1. Hvert medlem råder over 1 nummer. For at reservere en bane skal der bookes med to numre. Nærmere information om banereservation er ophængt i klubhuset og forefindes tillige på hjemmesiden.

MISBRUG AF FREMMED NUMMER MÅ IKKE FINDE STED
2. Der kan kun reserveres én bane 6 dage frem.
3. Hvis man på forhånd ved, at en reserveret bane ikke vil blive benyttet, skal reservationen straks afmeldes.
4. Når du skal overtage en bane, skal du advisere spillerne på banen 5 minutter før, således at du kan være sikker på, at banen er klar.
5. Hvis spillerne ikke er mødt senest 10 minutter efter timens påbegyndelse, er banen fri, og andre medlemmer kan benytte banen. Fortrinsret har medlemmer, der ikke har spillet i de foregående timer.
6. Juniorspillere kan som udgangspunkt kun reservere baner indtil kl. 17.00 på hverdage og indtil kl. 23.00 i weekenden. Juniorspillere, der er fyldt eller fylder 16 år i sæsonens kalenderår, har dog ret til at reservere baner indtil kl. 19.00 på hverdage.
7. Benyttelse af banebelysning må kun ske frem til kl. 23.00, og lyset skal slukkes straks efter spillets afslutning.
8. Gæstespillere må max. reservere en time per dag. Gæstekort købes hos banemanden for kr. 50 kr pr.time.
9. Formiddagsspillere kan reservere baner mandag-fredag indtil kl. 14.00 med undtagelse af banerne på Fortevej, hvor der kan reserveres indtil kl. 22.00 alle ugens dage.

BANERNE:
1. Banemanden afmærker, såfremt en bane er under istandsættelse eller er reserveret til træning/turnering.
2. Banemanden afgør suverænt, hvornår en bane må benyttes.
3. Banen skal fejes efter brug. Vanding skal ske, hvis dette er nødvendigt. Er du i øvrigt i tvivl om, hvordan du bedst kan medvirke til, at banerne holdes bedst muligt, kan du blot spørge banemanden.

KLUBHUSET:
1. Klubben sørger for daglig rengøring af klubhuset, og henvisningerne fra rengøring skal følges.
2. Alle medlemmer skal efterlade klubhusets forskellige faciliteter i ordentlig stand - på den måde kan vi alle medvirke til, at det altid er en fornøjelse at komme i vores klubhus.
3. Rengør dit fodtøj grundigt for det røde banegrus, inden du går ind i huset.
4. Er du sidste "mand", skal du huske at lukke og slukke.
5. Klubhuset vil normalt være åbent fra kl. 08.00.

Bestyrelsen Maj/2011
Reglement for RTKs klubturnering 2018
Reglement for RTKs klubturnering 2018

Reglement for RTKs klubturnering 2018

Mesterskaberne afholdes på de datoer, som bestyrelsen fastsætter. Datoerne kan ses ved tilmeldingen og på RTKs hjemmeside.
1. 2018 udbydes niveau A, B og C + junior- og veteranrækker. Man kan deltage i max. 3 rækker.
Herudover udbydes "Åben-Mixdouble" (se senere) som et ekstratilbud.

2. Alderskategorier:
U12/U14/U16/U18: Juniorer, der TIDLIGST 2018 fylder hhv. 12, 14, 16 og 18 år.
40+/50+/60+/70+: Veteraner, der SENEST 2018 fylder hhv. 40, 50, 60 og 70 år.

3. I A-DS, -HS, -DD, -HD og -MD spiller "de op til 16 stærkeste spillere/par" - de resterende spiller i B- og C-række. I C-rækken - række for nybegyndere - kan man normalt deltage max. 2 år.

4. Veteranrækker oprettes kun, såfremt der er mindst 6 deltagere/par - ellers "lægges rækker sammen".

5. Om muligt "Puljespil" eller "Vinder- og taberrunde", så man får mindst 2 kampe.

6. "Åben-Mixdouble" er med "TILMELDING UDEN MAKKER", hvor turneringsledelsen står for lodtrækning efter stærk-svag-princippet. Alle kampe inkl. finale spilles på EN DAG.
"Åben-Mixdouble" er et ekstratilbud UD OVER de "max. 3 rækker, man må tilmelde sig".

7. Hvis ikke andet er anført, spilles alle indledende kampe "bedst af 3 sæt", dvs. med tie-break ved stillingen 6-6 i 1. og 2. sæt + 3. sæt som "super-match-tie-break" (tie-break til 10 points). Spilleformat afhænger dog af antallet af deltagere i rækkerne, dvs. ikke nødv. 3 normale sæt.
Alle finaler spilles "bedst af 3 sæt" med tie-break ved stillingen 6-6 i alle sæt.

8. Indledende kampe og finaler kan IKKE flyttes.

Det påhviler deltagerne, at følge nævnte regler. Deltagelse i en "forkert række" kan medføre diskvalifikation. Tvivl om de enkelte deltageres rangering/"styrke" afgøres suverænt af turneringsledelsen.
Indendørs tennis i AGF
Indendørs tennis i AGF

Indendørs tennis i AGF

Modtaget fra AGF Tennis
Indendørssæson 2018-19 - Fast ugentlig banetid
VIL DU HAVE EN FAST UGENTLIG BANETID INDENDØRS I AGF TENNISHAL ?
AGF Tennishal ligger på Fredensvang i Aarhus ved AGF Tennisanlæg på Terp-Skovvej 16, 8260 Viby J.

Indendørs-sæson for faste banetider: LØRDAG 1.SEPT. 2018 - FREDAG 26.APRIL 2019
ALLE ER VELKOMNE ! Uanset om man er medlem af AGF Tennis eller ej. Medlemmer af AGF Tennis får reduceret pris.
Det er muligt at få én to eller flere sammenhængende timer på hele klokkeslæt og der er også enkelte halvandentimes tider.
FØLGENDE TIDSRUM ER LEDIGE - tildeles efter først-til-mølle-princippet
Banetid Indenfor hele klokkeslet Halvanden time
Mandag kl. 6-10, 12-15, 21-24 kl. 11.30-13.00
Tirsdag kl. 6-10, 12-15, 22-24 kl. 09.00-10.30 el. 11.30-13.00
Onsdag kl. 6-7, 10-12, 14-15, 22-24
Torsdag kl. 6-10, 12-13, 14-15, 22-24
Fredag kl. 6-9, 12-15, 18-24 kl. 12.00-13.30
Lørdag kl. 6-9, 12-14, 17-24
Søndag kl. 6-9, 14-15, 21-24

E-mail til info@agftennis.dk med følgende oplysninger:
- Ønsket banetid (dag & tid):
- Fulde navn:
- Medlem af AGF Tennis i nuværende sæson (JA/NEJ):
- Brugernavn til www.agftennis.dk (Banebooking):
- E-mailadresse:
- Telefonnummer:
eller kontakt Sofus på tlf: 22 21 77 40 SKYND DIG før din favorittid er gået til en anden!!!
Faktura vil blive udsendt i løbet af august, og skal være betalt før banetiden kan tages i brug.
Husk du hele året kan booke enkelttimer på AGF Tennis baner, både indendørs og udendørs: Prisliste banetider AGF Tennis

AGF Tennis medlem / Ikke medlem
Ugedag Tidsrum Fast hele inde-sæson* Fast hele inde-sæson*
Mandag - fredag kl. 06-09 3.230 kr. 4.250 kr.
Mandag - fredag kl. 09-16 3.570 kr. 4.590 kr.
Mandag - fredag kl. 16-22 5.440 kr. 6.460 kr.
Mandag - fredag kl. 22-24 3.570 kr. 4.590 kr.
Lørdag & søndag kl. 06-09 *3.230 kr. *4.250 kr.
Lørdag & søndag kl. 09-21 *4.420 kr. *5.440 kr.
Lørdag & søndag kl. 21-24 *3.230 kr. *4.250 kr.
*De reducerede priser i weekenden skyldes, at der kan forekomme aflysninger grundet afvikling af holdkamp og turnering.
 Klubben forbeholder sig ret til 3 aflysninger uden erstatningstimer i weekenden. Aflyses timer derudover, erstatningstid tilgode.
 Klubben forbeholder sig ret til 2 aflysninger uden erstatningstimer i hverdagene. Aflyses timer derudover, erstatningstid tilgode.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, AGF-Tennis
Hovedsponsor
Sponsorer