Om Risskov Tennisklub

Om Risskov Tennisklub

Risskov Tennisklub
Risskov Tennisklub

Risskov Tennisklub

RTK er en traditionsrig tennisklub, der blev stiftet 1. april 1937 på det daværende badehotel på Lindevej i Risskov. Ved et festligt arrangement 11. juni 1937 mødte ca. 100 af klubbens daværende 140 medlemmer frem til indvielsen af 3 nyanlagte baner samt et midlertidigt klubhus. Det var dengang, hvor kontingentet kostede 12 kr. årligt og en Ceres-pilsner 28 øre, så kontingentet blev opkrævet i to rater.

Meget er sket sidenhen. I dag råder RTK over 4 grusbaner ved BellevueHallen samt 2 baner med kunstgræs på Fortevej. Vort medlemsantal har i flere år ligget stabilt på 340 fuldtidsmedlemmer, 70 juniorer, 80 formiddagsspillere samt 30 minier. Det er det maksimale, som vores anlæg kan bære.

Som det fremgår i højre kolonne på hjemmesiden, har vi en række sponsorer. Husk at støtte sponsorerne - de støtter os.
Leje af baner
Leje af baner

Leje af baner

Det er muligt at leje RTK´s baner på timebasis, medtage gæstespillere eller få et sommerferiemedlemskab.

Ikke medlemmer:
Grundet stor medlemstilgang, er det desværre ikke muligt at leje baner lige pt. Vi beklager. (26-04-2021)
Kontakt venligst RTK´s banemand Calle på tlf. 60922339 for booking af bane. Det koster 100 kr. for en time - indbetales på mobilepay 38177. Skriv i kommentarfeltet "Leje af bane samt dato".

Medlemmer:
Ved anvendelse af et gæstenummer sammen med dit eget nummer til booking af en hel time. Betal straks 50 kr. per time per anvendt gæstenummer på mobilepay 38177 og skriv i kommentarfeltet "Gæstenummer, dato og tidspunkt".

Sommerferiemedlemskab:
Koster 500 kr.. Kontakt venligst RTK på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk for køb heraf.
Brug af boldmaskiner
Brug af boldmaskiner

Brug af boldmaskiner

BRUG AF BOLDMASKINER

Vore 2 boldkanoner bliver flittigt brugt og det er godt og giver rigtig god træning!
MEN selv boldkanoner har også behov for opladning ind imellem, så det er vigtigt at man KUN anvender dem, når man har booket en tid med brug af nummer 900 og eget nummer.
På den måde kan der kun være én boldkanon i brug ad gangen, mens den anden bliver opladet.

Efter brug, læg boldene i opsamlingskurven og ikke i boldkanonerne.
Bestyrelsen 28-05-2020
Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelse

Diverse fra bestyrelsen.

RTK regnskab 2020   Se bestyrelsesmedlemer her  
Rette personlige oplysninger
Rette personlige oplysninger

Rette personlige oplysninger

Hvordan retter man sine personlige oplysninger på hjemmesiden.
I vedlagte vejledning (pdf-fil) er en kort orientering om, hvordan personlige oplysninger rettes.
Skærmbillederne er lidt små; men hvis man forstørrer pfd-filen til ca. 200%, er det også muligt at se skærmbillederne (tryk på + når pdf-filen er åbnet) .

Hvordan retter jeg mine personlige oplysninger  
Medlemskab af RTK
Medlemskab af RTK

Medlemskab af RTK

RTK havde i sæson 2020 en så stor tilgang af medlemmer, at vi desværre er blevet nødt til at lukke for medlemstilgangen.
Du er meget velkommen til at komme på venteliste til RTK - og kan gøre det ved at sende en mail med dine oplysninger til rtk@risskovtennisklub.dk.
Medlemsskab opnåes ved at udfylde indmeldelsesblanketten (se link nedenfor).
Yderligere oplysninger fremgår af blanketten.
Alternativt kan du blot sende de ønskede oplysninger til nedenstående e-mail-adresse.
Evt. spørgsmål sendes på e-mail rtk@risskovtennisklub.dk.

RTK medlemsansøgning 2021  
Banebooking i RTK
Banebooking i RTK

Banebooking i RTK

For at booke en bane skal du bruge dit medlemsnummer og din pin-kode.
Pin-koden skal benyttes første gang, du logger dig på systemet, hvorefter du har mulighed for at ændre pin-koden til noget andet, du har lettere ved at huske.
Kan du ikke huske din pin-kode, skal du blot gå ind på hjemmesiden under "Login" og trykke på knappen "Glemt Pin_kode".
Såfremt du stadig har problemer med pin-kode eller medlemsnummer, kan du alternativt rette henvendelse til klubben på email: rtk@risskovtennisklub.dk eller i nødstilfælde kontakte Søren Højgaard på mobil 40 15 06 73.
Nedenfor er link til en vejledning brug af hjemmesidens funktioner - denne vejledning findes også i klubhuset.
Vi håber, at du bliver tilfreds med vores nye bookingsystem / hjemmeside.
Med venlig hilsen
Risskov Tennisklub

RTK introduktion til online booking (pdf)  
Bane-booking - farvekoder
Bane-booking - farvekoder

Bane-booking - farvekoder

Er du i tvivl om, hvad de enkelte farvekoder i bane bookingen betyder?

Se vedlagte pdf for mere info.

Farve forklaring til bane bookingen  
Persondatapolitik
Persondatapolitik

Persondatapolitik

Som medlem af Risskov Tennis Klub har du sagt ja til at modtage informationer og nyheder fra RTK.
I den forbindelse har du givet os nogle oplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. De informationer, vi har om dig, kan du se på klubbens hjemmeside under "Kontakter". Du kan selv redigere disse informationer. Så længe du er medlem af klubben, vil vi skulle bruge disse informationer for at kunne kontakte dig med relevante informationer.
Vi vil selvfølgelig passe godt på disse data og vil kun bruge dem til at sende informationer om klubbens aktiviteter til dig.
Ved udmeldelse af klubben vil vi bevare dine informationer i op til et år, hvorefter de vil blive slettet. Efter udmeldelse vil du naturligvis ikke modtage informationer fra klubben.
I forbindelse med aktiviteter på anlægget vil der blive taget billeder, der kan blive brugt på vores hjemmeside, i vores brochurer eller på vores Facebook-side.
Hvis du ser billeder, du ønsker fjernet, giver du os bare besked.

Risskov Tennis Klub
Bestyrelsen
Klubbens vedtægter
Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

§ 1 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL
1.1 RISSKOV TENNIS KLUB - forkortet RTK - er stiftet den 1. april 1937 og har hjemsted i Århus Kommune
1.2 Klubbens formål er at virke for tennisspillets udbredelse, for gode forhold for udøvelse af tennissporten samt for et godt klubmiljø.

§ 2 MEDLEMSBESTEMMELSER
2.1 Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring.
2.2 Som seniormedlemmer kan optages personer, som fylder eller er fyldt 18 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.3 Som juniormedlemmer kan optages børn og unge, som ved optagelsen ikke er fyldt 19 år i det kalenderår, sæsonen er omfattet af.
2.4 Juniormedlemmer skal overgå til seniormedlemmer senest i det kalenderår de fylder 19 år.
2.5 Antallet af juniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen år for år.
2.6 En person er gyldigt medlem, når kontingent er betalt.
2.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af de af klubben fastsatte ordensregler, uværdig optræden eller anden adfærd, som giver anledning hertil.
2.8 Vedkommende medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Sagen skal da optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Såfremt bestyrelsens beslutning godkendes, kan pågældende senere genoptages i klubben efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.
2.9 Et medlem betragtes som udmeldt af klubben, når indbetaling af kontingent for den forestående sæson ikke er sket til den tid, som er fastsat i den skrivelse, der følger opkrævningen.
2.10 Udmeldelse i sæsonen kan normalt ikke finde sted, og i givet fald kun efter skriftlig anmodning herom med mindst 1 måneds varsel.

§ 3 KONTINGENT
3.1 Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2 Tidspunkt og form for betaling af kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 4 KLUBBENS LEDELSE
4.1 Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere samtidig 2 bestyrelsessuppleanter.
4.2 Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 år.
4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4.4 Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende love og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
4.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
4.6 Ved stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger i bestyrelsen er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.
4.7 Klubben tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening - eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 KLUBBENS REGNSKABSÅR
5.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
5.2 Revision af regnskabet udføres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis.

§ 6 GENERALFORSAMLING
6.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
6.2 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år.
6.3 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
6.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller email til medlemmerne, indeholdende dagsorden.
6.5 Regnskab og budgetforslag kan læses / hentes på RTK's hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab og budgetforslag vises via projektor eller udleveres skriftligt til generalforsamlingen.
6.6 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
6.7 En generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingens afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de afstemningsberettigede fremmødte medlemmer.
6.8 Vedtagelse af ændringer til nærværende love kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
6.9 Skriftlig afstemning foretages, når dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede anmoder herom.
6.10 Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest 1 måned efter at begæringen er modtaget.

§ 8 KLUBBENS OPLØSNING
8.1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en med dette formål særlig indkaldt generalforsamling og kan kun gennemføres med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
8.2 I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningens område.

Vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2017.
Reglement for RTK
Reglement for RTK

Reglement for RTK

Klubben råder over 6 tennisbaner, for hvilke gælder følgende regler:

RESERVATION AF BANER:
1. Hvert medlem råder over 1 nummer. For at reservere en bane skal der bookes med to numre. Nærmere information om banereservation er ophængt i klubhuset og forefindes tillige på hjemmesiden.

MISBRUG AF FREMMED NUMMER MÅ IKKE FINDE STED
2. Der kan kun reserveres én bane 6 dage frem.
3. Hvis man på forhånd ved, at en reserveret bane ikke vil blive benyttet, skal reservationen straks afmeldes.
4. Når du skal overtage en bane, skal du advisere spillerne på banen 5 minutter før, således at du kan være sikker på, at banen er klar.
5. Hvis spillerne ikke er mødt senest 10 minutter efter timens påbegyndelse, er banen fri, og andre medlemmer kan benytte banen. Fortrinsret har medlemmer, der ikke har spillet i de foregående timer.
6. Juniorspillere kan som udgangspunkt kun reservere baner indtil kl. 17.00 på hverdage og indtil kl. 23.00 i weekenden. Juniorspillere, der er fyldt eller fylder 16 år i sæsonens kalenderår, har dog ret til at reservere baner indtil kl. 19.00 på hverdage.
7. Benyttelse af banebelysning må kun ske frem til kl. 23.00, og lyset skal slukkes straks efter spillets afslutning.
8. Gæstespillere må max. reservere en time per dag. Gæstekort købes hos banemanden for kr. 50 kr. per time.
9. Formiddagsspillere kan reservere baner mandag-fredag indtil kl. 14.00 med undtagelse af banerne på Fortevej, hvor der kan reserveres indtil kl. 22.00 alle ugens dage. Formiddagsspillere må godt "spille på chancen" på de røde grusbaner, dvs., når en bane står ledig - dette specielt muligt i sommerferien

BANERNE:
1. Banemanden afmærker, såfremt en bane er under istandsættelse eller er reserveret til træning/turnering.
2. Banemanden afgør suverænt, hvornår en bane må benyttes.
3. Banen skal fejes efter brug. Vanding skal ske, hvis dette er nødvendigt. Er du i øvrigt i tvivl om, hvordan du bedst kan medvirke til, at banerne holdes bedst muligt, spørg blot banemanden.

KLUBHUSET:
1. Klubben sørger for daglig rengøring af klubhuset, og henvisningerne fra rengøring skal følges.
2. Alle medlemmer skal efterlade klubhusets forskellige faciliteter i ordentlig stand - på den måde kan vi alle medvirke til, at det altid er en fornøjelse at komme i vores klubhus.
3. Rengør dit fodtøj grundigt for det røde banegrus, inden du går ind i huset.
4. Er du sidste "mand", skal du huske at lukke og slukke.
5. Klubhuset vil normalt være åbent fra kl. 08.00.

Bestyrelsen April/2019
Reglement for RTKs klubturnering 2021
Reglement for RTKs klubturnering 2021

Reglement for RTKs klubturnering 2021

Mesterskaberne afholdes på de datoer, som bestyrelsen fastsætter. Datoerne kan ses ved tilmeldingen og på RTKs hjemmeside.
1. 2021 udbydes niveau A-, B- og C- samt junior-rækker. Man kan deltage i max. 3 rækker.

2. Alderskategorier:
U12/U14/U16/U18: Juniorer, der TIDLIGST 2021 fylder hhv. 12, 14, 16 og 18 år.

3. I A-DS, -HS, -DD, -HD og -MD spiller "de op til 16 stærkeste spillere/par" - de resterende spiller i B- og C-række. I C-rækken - række for nybegyndere - kan man normalt deltage max. 2 år.

4. Om muligt "Puljespil" eller "Vinder- og bonusrunde", så man får mindst 2 kampe.

5. ALLE INDLEDENDE KAMPE kampe spilles i det nye format, som kaldes "Fast4":
* Der spilles "bedst af 3 sæt".
* Der spilles uden "No-Ad".
* Man vinder et sæt, når man når 4 partier med 2 partiers forspring (fx 4-2).
* Hvis der står 3-3 i partier, spilles en tiebreak.
* Hvis der står 1-1 i sæt, spilles en "match-tiebreak til 10".

6. ALLE FINALER spilles "bedst af 3 sæt" med tiebreak ved stillingen 6-6 i 1. og 2. sæt. Hvis der står 1-1 i sæt, spilles 3. sæt som en "match-tiebreak til 10".

7. Indledende kampe og finaler kan IKKE flyttes.

Det påhviler deltagerne at følge nævnte regler. Deltagelse i en "forkert række" kan medføre diskvalifikation. Tvivl om de enkelte deltageres rangering/"styrke" afgøres suverænt af turneringsledelsen.

Erik Segel
Hovedsponsor
Sponsorer